JJS KONSULTTIVERKKO OY
Tietosuoja- ja rekisteriseloste 2022
Laadittu 20.11.2018
Päivitetty 29.4.2022

 

1. REKISTERINPITÄJÄ
JJS Konsulttiverkko Oy
Y-tunnus: 2869647-6
Osoite: Pohjoisesplanadi 39, 00100 Helsinki

 

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ
Toiminnanjohtaja: Jussi Järvinen
Sähköposti: info@konsulttiverkko.fi
Puhelin: +358 (0)40 772 5840

 

3. REKISTERIN NIMI
JJS konsulttiverkko Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu; olemassa olevien ja uusien asiakasuhteiden luonti ja hoitaminen sekä työnhakuun ja rekrytointiin liittyvät toimet.

Voimme käyttää henkilötietoja markkinointiin ja suoramarkkinointiin sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tähän voi sisältyä, mutta myös olla sisältymättä, henkilötietojen käyttöä ja analysointia markkinoinnin ja palvelutarjonnan kohdentamiseksi.

Alihankkijoiden osalta, keräämme riittävät tiedot alihankkijoistamme tarjouksia ja toimeksiantoja sekä laskutusta varten. Verkostoitumistarkoituksiin saatamme kerätä yhteystietoja.

Verkostosta kiinnostuneisiin ja työnhakijoihin liittyviä henkilötietoja kerätään ja käytetään pääasiassa henkilöstöhallinnon tarkoituksiin, työ- ja yhteistyösopimuksiin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseen, työsuhteisiin liittyvien lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen sekä ehdokkaiden arviointiin ja valintaan. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, kumppaneihin ja alihankkijoihin, asiakas- ja yhteistyösuhteen ylläpito, markkinointi ja laskutus sekä liiketoiminnan kehittäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaation osoite), verkkosivujen osoitteet, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen, palveluihin tai rekrytointiin liittyvät tiedot; Työnhakijan tai alihankkijan hakemus-, ansioluettelo- ja referenssitiedot, jotka on saatu hakijan suostumuksella, sekä palkkojen ja alihankkijan laskujen maksamiseen tarvittavat tiedot. Tiedot tuhotaan viimeistään kymmenen (10) vuoden kuluttua viimeisimmästä laskutuksesta tai yhteydenpidosta.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaidemme yhteyshenkilöt, potentiaaliset asiakkaat, työnhakijat ja meistä kiinnostuneet tahot voivat olla meihin yhteydessä verkkosivuillamme olevien lomakkeiden kautta esim. yhteydenotto - tai tarjouspyynnöillä.

Rekisteriin kirjataan tiedot asiakkaan omaehtoisista yhteydenotoista sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta; tehdyistä sopimuksista, asiakastapaamisista sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Käytämme asiakasrekistereitä seuraavissa ohjelmissa, joiden tietosuojaselosteeseen voi tutustua klikkaamalla nimeä:

Pipedrive, MailChimp, Leadfeeder, WordPress, Google Analytics.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi niissä tapauksissa, jossa tietojärjestelmien kotipaikka on EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Kaikki käyttämämme tietojärjestelmät ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuojalakia.

Tietoja voidaan julkaista tai luovuttaa ainoastaan siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisille, esim. rikosepäilytapauksissa.

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERUSTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internetpalvelimella, niiden laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettujen tietojen ja palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. TARKASTUOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee tehdä suoraan ja henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjän vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 1 kk:n aikana).

 

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (ns. oikeus tulla unohdetuksi). Rekisteröidyllä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee tehdä suoraan ja henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 1kk:n aikana).

 

11. EVÄSTEET JA VIERAILUSTA SYNTYVÄT LOKITIEDOT

Käytämme verkkosivustolla ja mobiilisovelluksissa evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka tietokone, puhelin tai tabletti tallentaa käyttäjän laitteelle. Käyttämämme järjestelmät keräävät vierailuista seuraavanlaisia lokitietoja: IP-osoite, selaintyyppi, vierailun ajankohta, käyttöjärjestelmä, henkilön käyttämä verkko-osoite, vieraillut sivut. Kävijää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla, eivätkä nämä vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja.

Uudelle käyttäjälle näytetään evästeviesti, jonka hyväksymällä käyttäjä hyväksyy evästeet ja pääsee käyttämään kaikkia verkkopalvelun osioita.

Halutessaan sivuston käyttäjä voi ohjata selaimensa kieltämään kaikki evästeet tai ilmoittamaan, kun eväste lähetetään. Jos käyttäjä ei hyväksy evästeitä, emme voi taata, että sivuston koko sisältö on saatavilla.

 

12. SIVUSTON SUOJAUS

Käytämme sivuillamme suojattua SSL-yhteyttä, joka ilmenee sivuston https-alkuisena url-osoitteena. Näin vältämme suojaamattomat yhteydet ja varmistamme ettei vierailijoiden data joudu vääriin käsiin.

 

13. LISÄTIETOJA TIETOSUOJASELOSTEESTA

Tätä sivua päivitetään muutosten yhteydessä; viimeisen päivityksen ajankohta selviää selosteen yläosasta.
Lisää voimassa olevasta tietosuojalaista voi lukea Tietosuojavaltuutetun sivuilta.